Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

poskytované podľa Nariadenia EP a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ:
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Sídlo: Pezinská 56,
901 01 Malacky
IČO: 34 161 125
Ďalej aj ako „prevádzkovateľ

Dotknutá osoba: je každá fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o kúpu nehnuteľnosti prevádzkovateľa v meste Senica a vyplnila kontaktný formulár na stránke www.priparku.sk (ďalej aj ako „dotknutá osoba“).

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, mail, telefónne číslo. Uvedené Osobné údaje budú spracúvané z dôvodu, aby sme Vás vedeli kontaktovať na základe Vášho záujmu o kúpu bytu. Ďalšími údajmi, ktoré sú spracúvané pri zobrazení webových stránok prevádzkovateľa sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia na server našej webovej stránky pošle

• IP-adresa použitého koncového zariadenia,
• dátum a čas prístupu,
• názov a URL otvoreného súboru,
• webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
• Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
• názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

• zabezpečenie nerušeného spojenia,
• zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
• vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov:
evidencia osobných údajov z kontaktného formulára na byty – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právny základ podľa §13 ods. 1 pís. b) Zákona o ochrane osobných údajov.
priamy marketing – účelom priamo marketingu je informovanosť dotknutých osôb ako potenciálnych klientov o novinkách týkajúcich predaja nehnuteľnosti o ktorú prejavila dotknutá osoba záujem. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pre priamy marketing je výslovný súhlas dotknutej osoby.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním:
V prípade záujmu dotknutej osoby o kúpu nehnuteľnosti je dotknutá osoba povinná poskytnúť mail alebo telefónne číslo a na základe týchto údajov, začne prevádzkovateľ vykonávať opatrenia potrebné pred uzatvorením zmluvy. Vyplnenie a odoslanie formuláru sa považuje za žiadosť dotknutej osoby k vykonaniu opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy k nehnuteľnosti, o ktorú prejavila dotknutá osoba záujem. Súhlas na vykonávanie priameho marketingu je dobrovoľný a dotknutá osoba ho nie je povinná udeliť.

Súhlas dotknutej osoby:
V prípade, ak dotknutá osoba udelí prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely priamo marketingu, tak sa má za to, že súhlas dotknutou osobou bol udelený dobrovoľne, vážne, určite a zrozumiteľne za podmienok podľa obsahu tohto vyhlásenia. Dotknutá osoba si pred udelením súhlasu prečítala vyhlásenie o osobných údajov a s jeho obsahom súhlasí.

Informácie o právach dotknutej osoby:
Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch zrozumiteľné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže požadovať primeranú náhradu zodpovedajúcu administratívnym nákladom na spracovanie žiadosti.
Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”): Dotknutá osoba má tiež právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia GDPR; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti
s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.
Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje. Ak by omylom došlo zverejneniu osobných údajov, tieto je povinný ihneď vymazať. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia GDPR; d) na účely archivácie)
vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR,
a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý čl. 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných.
Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva): Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Právo odvolať súhlas so spracúvaním: V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi: a) poštou na adrese sídla prevádzkovateľa, b) prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľa: sekretariat@stavmat.sk; c) prostredníctvom telefónnej linky zverejnenej na stránke www.stavmat.sk.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28
a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť, zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je však povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prenos osobných údajov dotknutej osoby:
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ nebude poskytovať žiadnym tretím osobám, ktoré nebudú uvedené v tomto vyhlásení. Jediným príjemcom osobných údajov dotknutých osôb je realitná kancelária NEOREAL, s.r.o. (ďalej aj ako „realitná kancelária“), ktorá je zmluvnou stranou prevádzkovateľa a zabezpečuje v mene prevádzkovateľa opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Realitná kancelária sa zaviazala dodržiavať vyhlásenia prevádzkovateľa a ochranu osobných údajov má zverejnené na stránke: www.neoreal.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Sídlo: Pezinská 56,
901 01 Malacky
Mail: sekretariat@stavmat.sk 
Telefonický kontakt: aktuálny je vždy zverejnený na stránke www.stavmat.sk.

Cookies
ookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú napríklad jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti.

Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. Informácie o tom, ako vymažete súbory cookie na svojom počítači, nájdete
v pomocníkovi Vášho prehliadača alebo výrobcu koncového zariadenia. Naše webové stránky môžu obsahovať aj obsah tretích strán, napríklad služby spoločnosti Facebook alebo videá portálu YouTube. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie počas Vašej návštevy našej webovej stránky, a tak zhromažďovať informácie o jej používaní.

Automatizované individuálne rozhodovanie:
Prevádzkovateľ nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani profilovanie.

Doba zachovania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú iba nevyhnutnú dobu. Vaše údaje budú spracúvané po dobu 2 rokov.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje prevádzkovateľa.

V Malackách dňa 21.02.2020
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.